5 % extra korting met code LASTMIN24 ⛷️
 • Meningen: 95% van de netskiers tevreden
 • -5% extra vanaf 4 packs
 • Gratis en eenvoudig annuleren
 • Stijlvolle uitrusting

Privacy

Inhoudsopgave

Artikel 1: INLEIDING

Dit privacybeleid is van toepassing op de website: https://www.netski.com/ .

Het doel van dit privacybeleid is de gebruikers van de website een toelichting te geven op:

 • De manier waarop hun persoonsgegevens vergaard en verwerkt worden. Alle gegevens waarmee een gebruiker geïdentificeerd zou kunnen worden, moeten als persoonsgegevens beschouwd worden. Het betreft met name de voor- en achternaam, de leeftijd, het postadres, het e-mailadres, de lokalisering van de gebruiker en zijn IP-adres;
 • De rechten die de gebruikers hebben betreffende deze gegevens;
 • Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de vergaarde en verwerkte persoonsgegevens;
 • Aan wie deze gegevens doorgegeven worden;
 • Eventueel, het beleid van de website betreffende de “cookie” bestanden.

Dit privacybeleid is een aanvulling op de wettelijke vermeldingen en de Algemene Gebruiksvoorwaarden die de gebruikers kunnen raadplegen op het volgende adres: https://www.netski.com/fr/cgv.html

ARTIKEL 2: ALGEMENE PRINCIPES INZAKE HET VERGAREN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Verordening (EU) 2016/679, respecteren de vergaring en de verwerking van de gegevens van de gebruikers van de website de volgende principes:

 • Rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: de gegevens kunnen slechts vergaard en verwerkt worden indien de gebruiker die eigenaar van de gegevens is, hiervoor toestemming heeft gegeven. Iedere keer dat er persoonsgegevens vergaard worden, zal de gebruiker geïnformeerd worden dat zijn gegevens vergaard worden en geïnformeerd worden over de redenen waarom dit gebeurt;
 • Doelbinding: de gegevens worden vergaard en verwerkt om te voldoen aan een of meerdere doelstellingen die in deze algemene gebruiksvoorwaarden bepaald zijn;
 • Minimalisering van het vergaren en verwerken van de gegevens: alleen de voor de goede uitvoering van de door de website nagestreefde doelstellingen benodigde gegevens zullen vergaard worden;
 • Bewaring van de gegevens verminderd in de tijd: de gegevens worden bewaard gedurende een bepaalde periode, waarover de gebruiker geïnformeerd wordt. Als de bewaarperiode niet aan de gebruiker kan worden doorgegeven;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de vergaarde en verwerkte gegevens: de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens verbindt zich de integriteit en de vertrouwelijkheid van de vergaarde gegevens te garanderen.

Om rechtmatig te zijn en in overeenstemming met de eisen van artikel 6 van de Verordening (EU) 2016/679 kunnen de persoonsgegevens uitsluitend vergaard en verwerkt worden indien minstens aan een van de navolgende voorwaarden voldaan is:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking gegeven;
 • De verwerking is nodig voor de goede uitvoering van een contract;
 • De verwerking beantwoordt aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is te verklaren door een noodzaak in verband met de bescherming van de vitale belangen van de betreffende persoon of van een andere natuurlijke persoon;
 • De verwerking is te verklaren door een noodzaak in verband met de uitvoering van een taak van algemeen belang of die onder de uitoefening van het openbaar gezag valt;
 • De verwerking en de vergaring van de persoonsgegevens zijn nodig voor de behartiging van de gerechtvaardigde en particuliere belangen nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde.

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS VERGAARD EN VERWERKT IN HET KADER VAN HET BROWSEN OP DE WEBSITE

A. VERGAARDE EN VERWERKTE GEGEVENS EN VERGARINGSWIJZE

De volgende persoonsgegevens worden op de website https://www.netski.com/ vergaard:

 • Verplichte gegevens: Achternaam, voornaam, e-mail, postadres, land van verblijf.
 • Optionele gegevens: aanspreekvorm, geboortedatum, voornaam van alle aan een pakket of verhuurd materiaal verbonden personen, vaste of mobiele telefoonnummer, lengte, schoenmaat, leeftijd, geslacht, ski-niveau, gewicht, type kuiten, breedte van de voet, hoofdomtrek.

Deze gegevens worden vergaard wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen uitvoert op de website:

 • Gebruik van de contactformulieren, online bestelling op de website https://www.netski.com, inschrijving op de newsletter.

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart in zijn computersystemen van de website en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden alle vergaarde gegevens gedurende de volgende periodes:

 • Versleutelde en door een derde bankinstelling uitgevoerde bankgegevens gedurende de uitvoering van de betalingsopdracht
 • 6 maanden voor de inloggegevens
 • 3 jaar vanaf het einde van de handelsrelatie voor de klanten
 • 5 jaar voor het contract van de huurder
 • 10 jaar voor de boekhoudkundige en financiële gegevens

De vergaring en de verwerking van de gegevens voldoen aan de volgende doeleinden:

 • Hoofddoel:
  • Beheer van de online reserveringen
 • Secundaire doeleinden:
  • Het aanmaken van een account
  • Het bestellen op de website
  • Het volgen van de bestelling
  • Het verzenden van aanbiedingen en persoonlijke aanbevelingen voor vergelijkbare producten of diensten
  • Het verzenden van newsletters
  • Verzoek om oordeel te geven over de transactie of de klantervaring
  • Meting webbezoek en statistieken

B. OVERDRACHT VAN DE GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens kunnen doorgegeven worden aan de hierna vermelde derden:

 • Bedrijven van de groep CLS - SKI COMPANY;

Aan technische dienstverrichters, met name die belast zijn met:

 • De verwerking van de betalingen;
 • De routing van de e-mails, zowel de transactionele als de commerciële;
 • De analyse van het bezoek aan de websites van de groep

C. HOSTING VAN DE GEGEVENS

De website https://www.netski.com/ wordt gehost door: Equinix France,114 Rue Ambroise Croizat, Saint-Denis 93200, Frankrijk

Via het volgende telefoonnummer kan contact worden opgenomen met de webhost: +33.148.17.65.00

De door de website vergaarde en verwerkte gegevens worden doorgezonden naar het/de volgende land(en): Zwitserland. Deze overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie wordt gerechtvaardigd door de aan het hosten verbonden technieken.

ARTIKEL 4: VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN DE GEGEVENS EN FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING

A. DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN DE GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is: CLS - SKI COMPANY, 424 Bureaux de la colline, 92210 St Cloud ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister onder nummer: 833.634.454. Deze kan op de volgende manieren gecontacteerd worden:

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is degene die de doeleinden en de middelen bepaalt die in dienst van de verwerking van de persoonsgegevens gesteld worden.

B. VERPLICHTINGEN VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VAN DE GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke verbindt zich de vergaarde persoonsgegevens te beschermen, deze niet door te geven aan derden zonder de gebruiker hiervan geïnformeerd te hebben en de doeleinden waarvoor deze gegevens vergaard worden, te respecteren.

De website beschikt over een SSL-certificaat, waarmee gegarandeerd wordt dat de informatie en de gegevensoverdracht die via de website lopen, beveiligd zijn.

Een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer" Certificate) is bedoeld om de tussen de gebruiker en de website uitgewisselde gegevens te beveiligen.

Bovendien verbindt de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens zich de gebruiker op de hoogte te brengen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit formaliteiten, kosten en onevenredige maatregelen met zich meebrengt.

In het geval dat de integriteit, de vertrouwelijkheid of de veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker in het geding zijn, zal de verwerkingsverantwoordelijke de gebruiker hier met alle middelen van op de hoogte brengen.

C. DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De gebruiker wordt verder geïnformeerd dat de volgende persoon benoemd werd tot Functionaris voor Gegevensbescherming: Dhr. Ducasse Thomas.

De rol van de Functionaris voor Gegevensbescherming is zich te verzekeren van de goede uitvoering van de nationale en supranationale bepalingen inzake de vergaring en de verwerking van de persoonsgegevens. Hij kan ook DPO (Data Protection Officer) genoemd worden.

De functionaris voor gegevensbescherming is te bereiken op het volgende adres: privacy@netski.com

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

In overeenstemming met de regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker de hierna genoemde rechten.

Om de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens in staat te stellen zijn verzoek in behandeling te nemen, dient hij de volgende gegevens te verstrekken: zijn voor- en achternaam en zijn e-mailadres, en indien dat van belang is, het nummer van zijn account of zijn persoonlijke ruimte of zijn abonneenummer.

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens dient de gebruiker binnen 30 (dertig) dagen te antwoorden, maar deze termijn kan verlengd worden tot 60 (zestig) dagen, afhankelijk van de complexiteit of het aantal verzoeken.

A. PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER INZAKE HET VERGAREN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

a. Recht op inzage, rectificatie en gegevenswissing

In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking, overdraagbaarheid en op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CLS - SKI COMPANY.

U kunt op ieder moment en kosteloos deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@netski.com of een brief te schrijven naar CLS - SKI COMPANY – Ter attentie van de DPO NETSKI, 424 Bureaux de la colline, 92210 St Cloud.

b. Recht niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd

In overeenstemming met de bepalingen van de verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht niet onderworpen te worden aan een beslissing die uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd, indien die beslissing juridische gevolgen voor hem kan hebben of op een andere, ingrijpende wijze van invloed kan zijn.

c. Recht over het lot van de gegevens na overlijden te bepalen

De gebruiker wordt er aan herinnerd dat hij zelf kan bepalen wat er met zijn vergaarde en verwerkte gegevens moet gebeuren indien hij komt te overlijden, in overeenstemming met de Franse wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

d. Recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Indien de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens besluit niet in te gaan op het verzoek van de gebruiker en indien de gebruiker deze beslissing wil aanvechten of van mening is dat hierdoor inbreuk gemaakt wordt op een van bovenvermelde rechten, kan hij een klacht indienen bij de Franse privacy waakhond CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of bij een bevoegde rechter.

Ieder verzoek dient te worden ondertekend en vergezeld van een fotokopie van een identiteitsbewijs en het adres vermelden waarnaar het antwoord verzonden moet worden.

B. PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGE PERSONEN

In overeenstemming met artikel 8 van de Verordening (EU) 2016/679 en de Franse wet inzake Informatica en Vrijheden kunnen alleen minderjarige van 15 jaar en ouder instemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker een minderjarige onder de 15 jaar is, is de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger vereist om de persoonsgegevens te kunnen vergaren en verwerken.

De uitgever van de website behoudt zich het recht voor met alle middelen te verifiëren of de gebruiker ouder is dan 15 jaar of de toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger heeft verkregen, alvorens op de website te browsen.

ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN DE “COOKIE” BESTANDEN

De website kan eventueel gebruik maken van de “cookie” technieken.

Een “cookie” is een klein bestand (minder dan 4 kb) dat informatie bevat over de browsgewoontes van de gebruiker en dat door de website wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker.

Via deze bestanden kunnen statistieken en informatie over het webbezoek verwerkt worden, kan het browsen vergemakkelijkt worden en kan de service verbeterd worden voor het comfort van de gebruiker.

Voor het gebruik van “cookie” bestanden waarbij persoonsgegevens opgeslagen en geanalyseerd worden, moet de gebruiker om toestemming gevraagd worden.

Deze toestemming van de gebruiker wordt als geldig beschouwd voor een periode van maximaal 13 (dertien) maanden. Na deze periode zal de website opnieuw de gebruiker om toestemming vragen voor het opslaan van de “cookie” bestanden op zijn harde schijf.

a. Verzet van de gebruiker tegen het gebruik van “cookie” bestanden door de website

De gebruiker wordt geïnformeerd dat hij zich kan verzetten tegen het opslaan van deze “cookie” bestanden door zijn browsersoftware te configureren.

Ter informatie, de gebruiker kan op de volgende adressen de procedure vinden die gevolgd moet worden om zijn browsersoftware zodanig te configureren dat de “cookie” bestanden niet opgeslagen worden:

Indien de gebruiker besluit de “cookie” bestanden te deactiveren, kan hij het browsen op de website vervolgen. In geval van storingen op de website als gevolg van deze manipulatie kan de uitgever van de website hier echter niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Alle informatie betreffende de op https://www.netski.com/ gebruikte Cookies kan geraadpleegd worden op het volgende internetadres: https://www.netski.com/fr/cookies.html

ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan op ieder moment geraadpleegd worden op het volgende adres: https://www.netski.com/fr/confidentialite.html

De uitgever van de website behoudt zich het recht voor dit te wijzigen om te waarborgen dat dit in overeenstemming is met de geldende wetgeving.

Om die reden wordt de gebruiker verzocht regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, om op de hoogte te blijven over de laatste wijzigingen die werden aangebracht.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat dit privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt op: 03/10/2019.

ARTIKEL 8: AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN HET PRIVACYBELEID

Door over de site te browsen verklaart de gebruiker dit privacybeleid te hebben gelezen en begrepen en aanvaardt hij de voorwaarden hiervan, en meer in het bijzonder betreffende de vergaring en de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het gebruik van de “cookie” bestanden.